O soutěži

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem  je každoročně  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové ad.)

Celostátním koordinátorem a pořadatelem národního kola Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP, se kterými spolupracuje řada dalších subjektů (ekocentra, odbory ŽP, ZOO, muzea apod.), další krajská kola pořádají spřízněné organizace a instituce mimo ČSOP. Na řadě středních škol probíhají též školní kola.

Pravidla

Propozice pro 29. ročník EO ve školním roce 2023/2024

Pro soutěžící

Metodický materiál pro studenty – 29. ročník EO – Zemědělství, potraviny a změna klimatu

Metodický materiál pro studenty – 28. ročník EO – Druhová ochrana

Metodický materiál pro studenty – 27. ročník EO

Cíle soutěže

 • Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
 • Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
 • Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
 • Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a setkání s odborníky v daných oblastech.
 • Umožnit studentům řešit praktické úkoly přímo v terénu a trávit společný čas venku.
 • Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
 • Zapojit střední školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.

Rada EO

Rada Ekologické olympiády je poradním orgánem Předsedy SMOP ČSOP. Rada EO zejména:

 • stanovuje a vyhodnocuje cíle a směřování EO,
 • projednává a navrhuje znění a úpravy pravidel/propozic EO,
 • zadává a koordinuje metodiku EO,
 • vyjadřuje se a doporučuje řešení ve sporných či nejasných případech organizace EO (více zájemců o pořadatelství KK či NK, noví pořadatelé) nebo v případě stížností, námitek, dotazů k zaměření a principům EO,
 • zodpovídá za uspořádání letní školy EO (pověřuje pořadatele, poskytuje součinnost při zajištění programu, lektorů apod.).

Stanoviska Rady mají doporučující charakter.

Složení Rady EO

 • Martin Kříž (SEV Chaloupky, ZO ČSOP Kněžice)
 • Milan Maršálek (01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“)
 • Jiří Pavelka (ZO ČSOP Vlašim)
 • Michal Skalka (Správa KRNAP)
 • Simona Vylíčilová (Regionální muzeum v Chrudimi)
 • Lucie Buchbauerová (PřF UK v Praze)