EO-KK-rocnik26-2020-21-vysledkova-listina-Zbytkove-kolo